Ki-taiso-and-Aikido-Yuishinkai-Kata-v1-25-04-2015

Ki-taiso-and-Aikido-Yuishinkai-Kata-v1-25-04-2015